plakat

СИГУРНОСТ

Монтесори Хай! е проектирана и изградена с най-голяма грижа за сигурността на децата, спазвайки изискванията на всички наредби:

  • Норми за проектиране на детски и учебно възпитателни заведения;
  • Наредба на РИОКОЗ за здравните изисквания към детските градини;
  • Наредба на МОН за откриване на частни детски градини;
  • Наредба за Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
  • Наредба за проектиране и експлоатация на съоръжения за игра


Дворът е оборудван с камери и има ограда, през която никой не може да премине, а портата се заключва.